XUẤT BẢN TẠP CHÍ VÀ KỶ YẾU HỘI NGHỊ

     Việc xuất bản các báo cáo, công trình khoa học tham dự hội nghị có các lựa chọn sau đây:

  • Kỷ yếu Hội nghị: sẽ được in và trao cho các các đại biểu tham dự (có đăng ký và nộp hội nghị phí) ngay tại Hội nghị. 
  • Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology (Scopus): bản thảo (viết bằng Tiếng Anh theo mẫu của tạp chí), gửi đăng trực tuyến tại địa chỉ http://vjs.ac.vn/index.php/jst và được Hội đồng Biên tập của tạp chí xét chọn. Yêu cầu: các bản thảo phải có mã số từ BTC Hội nghị và một trong các tác giả chính đã tham dự Hội nghị.
  • Do kỷ yếu Hội nghị sẽ được in trước ngày khai mạc Hội nghị, BTC sẽ chỉ đăng các công trình sau khi có ý kiến chấp nhận của các phản biện và tác giả/đại diện tác nhóm tác giả đã đóng hội nghị phí.