PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

NHIỆM KỲ 2019-2023

 

     Tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 2003-2023, Hội nghị Ban Chấp hành TƯ lần thứ nhất, ngày 03/11/2019, họp tại Quy Nhơn, đã nhất trí hoạt động của Hội V-MRS như sau:

A. Kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động

     + Hoàn thiện tổ chức Hội thông qua việc xây dựng nội quy, quy chế tổ chức hoạt động, đặc biệt một số quy định chung về tổ chức hội, chi hội, hội viên tập thể, cá nhân, trách nhiệm và quyền lợi.

     + Định hướng xây dựng hội có tư cách pháp nhân phù hợp với phát triển của hội nghề nghiệp và luật pháp. Đa dạng hóa các hình thức hội phí, tài trợ phục vụ sự phát triển các hoạt động của Hội.

    + Tăng cường sinh hoạt Hội, nâng cấp website, đẩy mạnh cung cấp trao đổi thông tin qua mạng, tạo kinh phí hỗ trợ cho hoạt động mạng.

B. Triển khai các hoạt động cốt lõi

     + Tổ chức các hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế liên quan đến các lĩnh vực KHCN vật liệu.

     + Động viên các hội viên các nhân và tập thể tăng cường công việc nghiên cứu khoa học và công nghệ vật liệu nhất là vật liệu nano, tham gia tích cực vào phát triển và ứng dụng công nghệ nano trong Chiến lược phát triển Vật lý VN 2021-2025. Đồng thời mở rộng ứng dụng trong nông nghiệp, y sinh học và môi trường.

     +  Khuyến khích việc chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất thông qua các hình thức khác nhau, đặc biệt thành lập các doanh nghiệp start-up trong lĩnh vực vật liệu, xây dựng net-work giới thiệu, quảng bá cơ sở, sản phẩm vật liệu tiên tiến và vật liệu nano.

     + Định hướng liên kết qua mạng phù hợp với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm thương mại hóa các sản phẩm công nghệ và vật liệu mới nổi

    + Động viên các hội viên cá nhân và tập thể xuất bản các công bố trong: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện HLKH&CNVN, Journal of Science: Advanced Materials and Devices (Tạp chí Vật liệu và linh kiện tiên tiến) - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham gia chủ lực trong việc xây dựng một số tạp chí KHCN Vật liệu quốc gia.

 

Soạn ngày 9/11/2020

Phó Chủ tịch Hội 
GS. TS. Lê Quốc Minh