Nhóm Cảm biến Khí (iSensor) Trường Đại học Bách khoa đăng bài trên ACS Applied Materials & Interfaces

Nhóm nghiên cứu cảm biến khí (iSensors) ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội do PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu đứng đầu đã đăng bài trên tạp chí ACS Applied Materials & Interfaces (IF năm 2013 là 5.900).

Thông tin bài báo:
+ Nhóm tác giả: Phung Thi Hong Van, Nguyen Hoang Thanh, Vu Van Quang, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, và Nguyễn Văn Hiếu.
+ Tên bài báo: Scalable Fabrication of High-Performance NO2 Gas Sensors Based on Tungsten Oxide Nanowires by On-Chip Growth and RuO2-Functionalization
+ ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6 (15), pp 12022–12030, DOI: 10.1021/am5010078