Đề cử ứng viên cho Giải thưởng AAPPS-APCTP CN Yang năm 2021

Văn phòng Hội Vật lý Việt Nam xin chuyển đến các đồng chí thư dưới đây về việc đề cử ứng viên cho Giải thưởng AAPPS-APCTP CN Yang năm 2021.
 
Đề nghị các Hội/Chi hội chuyên ngành thông báo rộng rãi cho các thành viên trong Hội/Chi hội của mình biết và đăng ký (các hội viên có nguyện vọng đăng ký giải thưởng có thể chủ động liên hệ trao đổi trực tiếp với Hội/Chi hội chuyên ngành tương ứng). 
 
Mỗi Hội/Chi hội Chuyên ngành được đề cử 01 ứng viên.
 
Để Hội VLVN chuyển nộp các hồ sơ đăng ký cho AAPPS đúng thời hạn, đề nghị các Hội chuyên ngành gửi đầy đủ hồ sơ cần thiết của các ứng viên theo quy định của AAPPS cho Văn phòng chậm nhất là Thứ Hai, ngày 26/4/2021.
 
Thông tin chi tiết về điều kiện, hồ sơ, thủ tục xét thưởng,... xin xem trên website của giải thưởng: http://aapps.org/myboard/list_blog.php?Page=1&Board=chen_ning_yang