SMPS 2015 - TP. Hồ Chí Minh - 8-10 tháng 11 năm 2015

HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 9

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8-10 tháng 11 năm 2015

(Email đăng ký và gửi bài: spms2015vmrs@gmail.com)

   Chương trình Hội nghị    

 
KHÁCH SẠN 

Danh sách tóm tắt báo cáo 

Thông báo số 1 

Thông báo số 2 

Mẫu đăng ký và tóm tắt báo cáo 

Mẫu báo cáo toàn văn 

 

Đơn vị tổ chức:   

Đơn vị phối hợp tổ chức: 

    

 

    

 

Đơn vị tài trợ (Thư ngỏ tài trợ / Sponsorship Letter): 

       
 
    
 
  
 

    

 

   

 

    ​