Xuất bản tạp chí và Kỷ yếu Hội nghị

Việc xuất bản các báo cáo, công trình khoa học tham dự hội nghị có các lựa chọn sau đây:

  • Kỷ yếu Hội nghị: sẽ được in và trao cho các các đại biểu tham dự (có đăng ký và nộp hội nghị phí) ngay tại Hội nghị. Tải mẫu bài báo toàn văn tại ĐÂY.
  • Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology (ACI): bản thảo được viết bằng Tiếng Anh theo mẫu của tạp chí, submission ONLINE tại http://vjs.ac.vn/index.php/jsttheo chuyên mục SPMS2019 và được Hội đồng Biên tập của tạp chí xét chọn.
  • Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

Do kỷ yếu Hội nghị sẽ được in trước ngày khai mạc Hội nghị, BTC sẽ chỉ đăng các công trình sau khi có ý kiến chấp nhận của các phản biện và tác giả/đại diện tác nhóm tác giả đã đóng hội nghị phí.

 

Các biểu mẫu báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn có thể lấy trực tiếp trên website của Hội nghị: http://vmrs.org.vn/cac-mau-van-ban.html