Xuất bản tạp chí và Kỷ yếu Hội nghị

Việc xuất bản các báo cáo, công trình khoa học tham dự hội nghị có các lựa chọn sau đây:

  • Kỷ yếu Hội nghị: sẽ được in và trao cho các các đại biểu tham dự (có đăng ký và nộp hội nghị phí) ngay tại Hội nghị. 
  • Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology (ACI): bản thảo được viết bằng Tiếng Anh theo mẫu của tạp chí, submission ONLINE tại http://vjs.ac.vn/index.php/jsttheo chuyên mục SPMS2019 và được Hội đồng Biên tập của tạp chí xét chọn.
  • Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

 

Thông tin về nộp báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn sẽ được cập nhật trong tháng 4/2021.