Ngày 3/11/2019 Đại hội Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2023)

Ngày 03 tháng 11 năm 2019, tại Quy Nhơn, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam đã tiến hành Đại hội Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2023).

     Đại hội Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2023) có 156 đại biểu tham dự đại diện cho các chi hội Khoa học Vật liệu tại các trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu trong cả nước.

     Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam khóa III và Phương hướng hoạt động của Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam khóa IV, bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam khóa IV và Ban Kiểm tra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam khóa IV gồm 68 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 03 thành viên.

     Ngày 18/12/2019 Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam đã ký Quyết định số 36/QĐ-HVLVN về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019-2023).