Hội thảo Quốc tế về Vât liệu tiên tiến-Hiệp hội các Hội Khoa học Vật liệu lần thứ 14 (IUMRS-ICAM 2015)

Hội thảo Quốc tế về Vât liệu tiên tiến-Hiệp hội các Hội Khoa học Vật liệu lần thứ 14 (14th International Union of Materials Research Societies-International Conference on Advanced Materials - IUMRS-ICAM 2015) (http://www.iumrs-icam2015.org)

Đơn vị tổ chức: Hiệp hội các Hội Khoa học Vật liệu (IUMRS) và Hội Khoa học Vật liệu Hàn Quốc
Thời gian: 25-29 tháng 10 năm 2015
Địa điểm: Jeju, Hàn Quốc
Chủ đề: 
  • Nano and Bio Materials
  • Electronic Materials
  • Energy and Environmental Materials
  • Functional Materials
  • Structural Materials
  • Ceramics and Related Materials
Website đăng ký: www.iumrs-icam2015.org