Hội thảo Quốc tế về Vật liệu Nano, Công nghệ và Ứng dụng (NANOMATA 2014)

International Symposium on Nano-materials, Technology and Applications (NANOMATA 2014)

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian: 15-17 tháng 10 năm 2014
Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
Chủ đề:
  1. Vật liệu nano từ
  2. Vật liệu nano bán dẫn, nano lai, nanophotonic
  3. Vật liệu polyme cấu trúc nano