Các mốc thời gian quan trọng

Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt báo cáo: 01/06/2021 30/04/2022
Nộp báo cáo toàn văn:                                01/08/2021 15/05/2022
Nộp hội nghị phí:                                        01/08/2021 31/05/2022