Các mốc thời gian quan trọng

Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt báo cáo: 01/06/2021 01/07/2021
Nộp báo cáo toàn văn và hội nghị phí:       01/08/2021 15/08/2021