BCH HỘI KHVL VN II (2009-2013)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC VẬT LIỆU VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2009-2013
 
STT  Họ và tên  Chức danh trong BCH   Nơi công tác 
 1  GS. Nguyễn Xuân Phúc  Chủ tịch  Viện Khoa học vật liệu, VAST 
 2   GS. Nguyễn Đức Chiến  Phó Chủ tịch   Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 3   PGS. Lê Quốc Minh  Phó Chủ tịch/Tổng thư ký  Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 4  PGS. Đặng Mậu Chiến  Phó Chủ tịch  Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
 5  GS. Nguyễn Hoàng Lương  Phó Chủ tịch  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 6  TS. Nguyễn Thanh Bình  Ủy viên BCH  Viện Vật lý, VAST
 7  PGS. Huỳnh Đăng Chính  Ủy viên BCH  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 8  TS. Trần Văn Chương  Ủy viên BCH  Trường Đại học KH, Đại học Huế
 9  GS. Bạch Thành Công  Ủy viên BCH  Đại học Quốc gia Hà Nội
10   PGS. Hoàng Dũng  Ủy viên BCH  Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
11   TS. Nguyễn Văn Dũng  Ủy viên BCH  Trường Đại học BK, Đại học Đà Nẵng
 12  TS. Nguyễn Văn Dũng   Ủy viên BCH  Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, VAST
 13  GS. Nguyễn Năng Định  Ủy viên BCH  Trường Đại học Công nghệ, Đại học QG Hà Nội
 14  GS. Nguyễn Hữu Đức  Ủy viên BCH  Đại học Quốc gia Hà Nội
 15  PGS. Trần Hoàng Hải  Ủy viên BCH  Viện Vật lý TP HCM, VAST
 16  PGS. Thái Hoàng  Ủy viên BCH  Viện Kỹ thuật nhiệt đới, VAST
 17   PGS. Lê Văn Hồng  Ủy viên BCH  Viện Khoa học vật liệu, VAST
 18  PGS. Vũ Ngọc Hùng  Ủy viên BCH  Viện ITIMS - Đại học Bách Khoa Hà Nội
 19  PGS. Phạm Thành Huy  Ủy viên BCH  Viện HAST - Đại học Bách Khoa Hà Nội
 20  TS. Nguyễn Cửu Khoa  Ủy viên BCH  Viện Công nghệ hóa học
 21  PGS. Hồ Sơn Lâm  Ủy viên BCH  Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, VAST
 22  PGS. Nguyễn Quang Liêm  Ủy viên BCH  Viện Khoa học vật liệu, VAST
 23  TS. Đoàn  Thị Thu Loan  Ủy viên BCH  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
 24  TS. Bùi Minh Lý  Ủy viên BCH  Viện Khoa học và Công nghệ ứng dụng Nha Trang
 25  PGS. Phạm Hữu Lý  Ủy viên BCH  Viện Hóa học, VAST
 26  PGS. Phan Ngọc Minh  Ủy viên BCH  Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
 27  GS. Nguyễn Đức Nghĩa  Ủy viên BCH  Viện Hóa học, VAST
 28  PGS. Đào Minh Ngừng  Ủy viên BCH  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 29  TS. Đoàn Đình Phương  Ủy viên BCH  Viện Khoa học vật liệu, VAST
 30  TS. Nguyễn Thị Minh Phương  Ủy viên BCH  Trường Đại học Quy Nhơn
 31  PGS. Lưu Tuấn Tài  Ủy viên BCH  Trường Đại học KHTN - Đại học QG Hà Nội
 32  PGS. Nguyễn Minh Thủy  Ủy viên BCH  Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội
 33  PGS. Trần Tuấn   Ủy viên BCH  Trường Đại học KHTN - Đại học QG Tp Hồ Chí Minh
 34  TS. Nguyễn Mạnh Tuấn  Ủy viên BCH  Viện Vật lý Tp Hồ Chí Minh, VAST
 35  PGS. Lê Văn Vũ  Ủy viên BCH  Trường Đại học KHTN - Đại học QG Hà Nội