BCH HỘI KHVL VN I (2003-2009)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC VẬT LIỆU VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2003-2009
 
STT  Họ và tên  Chức danh trong BCH   Nơi công tác 
1  GS.TSKH. Nguyễn Châu  Chủ tịch  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 GS. Nguyễn Xuân Phúc Phó Chủ tịch   Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 GS. Nguyễn Đức Chiến  Phó Chủ tịch  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
4  GS. Lê Quốc Minh Tổng thư ký  Viện Khoa học Vật liệu, VAST
5  PGS. Lưu Tuấn Tài Phó tổng thư ký  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 6  PGS. Nguyễn Thục Hiền    Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 7  TS. Đoàn Dũng    Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 8  TS. Vũ Văn Hồng    Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 9  PGS. Nguyễn Đức Nghĩa    Viện Hóahọc, VAST
10   PGS. Nguyễn Hạnh    Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
11   PGS. Đỗ Minh Nghiệp    Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 12  PGS. Lê Văn Hồng    Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 13  PGS. Phạm Thành Huy    Viện HAST, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 14  GS. Nguyễn Hoàng Nghị    Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 15  PGS. Nguyễn Minh Thủy    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 16  TS. Trần Hoàng Hải    ViệnVật lý TP HCM, Viện KH&CNVN
17   PGS. Trần Tuấn    Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
 18  PGS. Hoàng Dũng    Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia TPHCM
 19  PGS. Hồ Sơn Lâm    Phân viện Khoa học Vật liệu, TPHCM
 20  PGS. Ngô Quốc Bưu    Phân viện Khoa học Vật liệu, Nha Trang
 21  PGS. Võ Duy Dần    Trường Đại học Huế
 22  PGS. Nguyễn Năng Định    Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 23  GS. TSKH. Nguyễn Phú Thùy    Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 24  PGS. Trần Minh Tiến    Viện Vật lý, VAST
 25  PGS. Phan An    Viện Công nghệ, Bộ Khoa học & Công nghệ