Ban Thường vụ Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam khóa IV (Nhiệm kỳ 2019-2023) họp ngày 2/3/2021

Ngày 2/3/2021 Chủ tịch Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam khóa IV GS. TS. Nguyễn Đức Chiến đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ bàn về các công tác thường xuyên của Hội Khoa học Vật liệu.

     Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Hội GS. Nguyễn Đức Chiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký GS. Nguyễn Hoàng Lương, Phó Chủ tịch Hội GS. Lê Quốc Minh, Phó Chủ tịch GS. Đặng Mậu Chiến, Phó Chủ tịch GS. Phạm Thành Huy, Phó Chủ tịch PGS. Đoàn Đình Phương cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Thư ký. 

     Sau khi nghe các PCT và UVBTV báo cáo về kết quả công tác trong lĩnh vực được giao phụ trách, Chủ tịch GS. Nguyễn Đức Chiến đã tổng kết về tình hình hoạt động chung của Hội đối với các lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo, thông tin xuất bản, hội nghị hội thảo và tài chính trong thời gian gần đây. Ban Thường vụ Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam đã thống nhất một số nội dung, phân công công việc trong triển khai tổ chức Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 12 (SPMS 2021), hoàn thiện về mặt tổ chức của Hội, công tác phát triển hội viên, và xây dựng thông tin trên website.